رنگ سبز بهار
زندگی بی عشق شوره زاریست بی سرانجام . تقدیم به رایین و آوین عزیزتر از جانم که با آمدنشان گرمی و عشق را به زندگیمان تزریق کردند.
    

نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۸ تیر ۱۳٩۳ توسط رایین و آوین حسنی