رنگ سبز بهار
زندگی بی عشق شوره زاریست بی سرانجام . تقدیم به رایین و آوین عزیزتر از جانم که با آمدنشان گرمی و عشق را به زندگیمان تزریق کردند.

چند روز پیش رایین جونم با حالت آهنگین می خوند: "من به مامانم احترام می ذارم. من مامانمو دوست می دارم"

روز مسابقه استقلال پرسپولیس دایی های رایین سر به سرش می ذاشتند که استقلال سوراخه.پرسپولیس شیره و ...... رایین هم به حالت اعتراض به مامانم گفت: از دست بچه هات چه کار کنیم؟

چند روز پیش به پدرش گفت: "بابایی ما منتظر تو بودیم کجا بودی"

دوباره رایین جونم دکتر شده بود و به من می گفت:"مامانی بیا هاپو رو معاینه  کنیم"

بعضی کلمات جدید رایین جونم هم :اتفاق افتاده - انتخاب کردن

 
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠ توسط رایین و آوین حسنی