رنگ سبز بهار
زندگی بی عشق شوره زاریست بی سرانجام . تقدیم به رایین و آوین عزیزتر از جانم که با آمدنشان گرمی و عشق را به زندگیمان تزریق کردند.

 

                           یک نفر همره باد                    آن یکی همسفر شعر و شمیم

                       یک نفر خسته از این دغدغه ها          آن یکی منتظر بوی نسیم

                      همه هستیم در این شهر شلوغ       ن کغایت که همه یاد همیم

                   سال نو مبارکهورا
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۱ توسط رایین و آوین حسنی