رنگ سبز بهار
زندگی بی عشق شوره زاریست بی سرانجام . تقدیم به رایین و آوین عزیزتر از جانم که با آمدنشان گرمی و عشق را به زندگیمان تزریق کردند.

این روزها به دلیل خوب بودن هوا معمولا" جمعه ها ناهار بیرون و تو دل طبیعت می خوریم. تا رایین جون هم حسابی انرژیشو خالی کنه.اون هفته با رایین جون و پدرش ناهار برده بودیم بیرون. یک جای نسبتا" خوب پیدا کردیم وسایل و پیش من گذاشتند و قرار شد پدرش و رایین جون برند ببینند جای بهتری اون حوالی پیدا می کنند یا نه. بعد چند دقیقه برگشتند، بابایی گفت جای بکری پیدا نکردیم. رایین جون هم در تایید حرف پدرش داد زد مامانی جای فکری پیدا نکردیم. که تا وقتی برگشتیم موضوع صحبت و خنده منو پدرش بود. 
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۱ توسط رایین و آوین حسنی