رنگ سبز بهار
زندگی بی عشق شوره زاریست بی سرانجام . تقدیم به رایین و آوین عزیزتر از جانم که با آمدنشان گرمی و عشق را به زندگیمان تزریق کردند.

دو روز پیش رفتیم برای قد و وزن و واکسن آوین جونم. البته به همراه خاله جونش که خدا رو شکر همه چی نرمال بود. وزنش6100 بود قدش هم 63سانتیمتر شده بود و دور سرش هم 41 که خدا رو شکر در محدوده طبیعی بود. بعد از واکسن بچم کلی گریه کرد که وقتی برا رایین جونم گفتم با عصبانیت گفت یه دکتری بسازم.
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۱ توسط رایین و آوین حسنی