رنگ سبز بهار
زندگی بی عشق شوره زاریست بی سرانجام . تقدیم به رایین و آوین عزیزتر از جانم که با آمدنشان گرمی و عشق را به زندگیمان تزریق کردند.
    


عکسهای اولین مسافرت دو نفره رایین جونم و پدرش به شمال

 

عکسهای  آوین درهفت ماهگی ماهگی

عکسهای آوین جونم درهشت ماهگی ماهگی

عکسای عشق کوچولوم در نه ماهگی

عکسای آوین جونم در ده ماهگی

عکسهای رایین جون و آوین جونم در مراسم مدیسا کوچولو

عکسهای مدیسا عشق خاله

عکسهای آوین و رایین در مسافرت به شمال در تیر ماه

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢ توسط رایین و آوین حسنی