رنگ سبز بهار
زندگی بی عشق شوره زاریست بی سرانجام . تقدیم به رایین و آوین عزیزتر از جانم که با آمدنشان گرمی و عشق را به زندگیمان تزریق کردند.

باغ ارم شیراز

ارگ کریم خان زند

تخت جمشید

اطراف شیراز 
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۳ توسط رایین و آوین حسنی