رنگ سبز بهار

زندگی بی عشق شوره زاریست بی سرانجام . تقدیم به رایین و آوین عزیزتر از جانم که با آمدنشان گرمی و عشق را به زندگیمان تزریق کردند.

بهمن 96
2 پست
آذر 96
2 پست
آبان 96
4 پست
مهر 96
4 پست
شهریور 96
5 پست
مرداد 96
3 پست
تیر 96
5 پست
خرداد 96
2 پست
شهریور 94
4 پست
مرداد 94
10 پست
تیر 94
5 پست
خرداد 94
8 پست
اسفند 93
9 پست
بهمن 93
7 پست
دی 93
7 پست
آذر 93
9 پست
آبان 93
8 پست
مهر 93
12 پست
شهریور 93
11 پست
مرداد 93
10 پست
تیر 93
9 پست
خرداد 93
8 پست
اسفند 92
6 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
6 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
2 پست
بهمن 91
3 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
6 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
6 پست
دی 90
15 پست
روز_پسر
1 پست
روز_دختر
2 پست
خرید_عید
1 پست
اَلُویّه
1 پست
سی_شدم
1 پست
قوقوقوقو
1 پست
قصه_بُگو
1 پست
گل_چایی
1 پست
روز_پدر
1 پست
نیخوامت
1 پست
بَبَخشید
1 پست
حاجی
1 پست
لَلام
1 پست
ایشتباه
1 پست
شی(جیش)
1 پست
دو
1 پست
ببعی
1 پست
سال_نو
1 پست
خواب
1 پست
تیرامیسو
1 پست