رایین جونم و کلاس موسیقی

امروز صبح بعد از خوردن صبحانه، رایین جونم مشغول انجام تکالیف موسیقیش شد. هم آهنگ زاغی مربوط به هفته قبلش رو تمرین کرد و هم آهنگ کوچه، که برنامه امروزشون هستش  رو خوب گوش گرفت و یاد گرفت و انجامش داد. نتش رو سریع حفظ کرد و با شوق و ذوق انجامش داد. رایین جونم، بارها و بارها انجامش داد و حسابی ذوق کرد. ظهر هم با شوق و ذوق برای بابایی انجام داد. بعد از ظهر هم با بابایی رفت کلاس. من هم با وجود مهمونم نتونستم باهاش برم. رایین جونم تنها کسی بوده تو کلاس که بدون اشکال انجام داده .  نت کوچه  دُدُ  رِرِ می می رِ (3) می.  می . دُ بود از بس رایین جونم این رو تکرار کرده بود، آوین جونم هم یاد گرفته بود و قشنگ نت رو می خوندمدل رایین جونم. فکر کنم آوین جونم، اگه کلاس بره بعدا" مشکلی نداشته باشه تو یادگیری و سریع یادبگیره و استعداد جالبی داره تو یادگیری نتها. شب هم که رایین جونم داشت تمرین جلسه آینده که آهنگ هفته بودد گوش می داد، آوین جونم هم سریع، نت رو تکرار کرد. با چند بار شنیدن آهنگ. نکته جالب دیگه در مورد آوین جونم استعداد عجیب آوین جونم تو نقاشی هستش. البته علاقه شدیدی به کشیدن آدم داره. از صبح که از خواب پا می شه دفترش رو میاره و شروع می کنه به کشیدن. و با توجه به سنش که دو سال و نه ماه هستش نقاشی هاش واقعا" عالیه. و حتی حالت صورت خندون، عصبانی و ... رو هم می کشه. اعضای صورت کاملِ. گاهی گل سر برای بعضیهاشون می کشه. تصمیم دارم نقاشی هاشو بفرستم برنامه نقاشی نقاشی شبکه پویا. 

مورد دیگه در مورد آوین جونم اینکه امروز بهم گفت مامانی جیش دارم.بهش گفتم باشه مادر، برو تا من بیام. بی مقدمه گفت: " آخه تو مادری؟ تو مامانی. مگه پیری؟(آوین جونم به مامان پدرش می گه مادر)" اون لحظه واقعا" نمی دونستم بهش چی بگم و چطور توضیح بدم. فقط بغلش کردم و حسابی چلوندمش.

/ 0 نظر / 18 بازدید